Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Søhus Badmintonklub med hjemsted i Odense kommune

§ 2
Formål:
Foreningens formål er at samle badmintoninteresserede i særdeleshed børn og unge under 25 år, til ved idræt og kammeratligt samvær at varetage fælles interesser indenfor de af foreningen til enhver tid afstukne rammer

§ 3
Medlemsskab:
Der optages kun aktive medlemmer i foreningen. Ind- og udmeldelser sker skriftligt til kassereren eller dennes stedfortræder.
Et medlem med over 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Udelukkelse kan først hæves, når det skyldige kontingent er indbetalt. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at det pågældende medlem har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op til første ordinære generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket.

§ 4
Foreningen skal være medlem at idrætsgrenens forbund

§ 5
Bestyrelsen består af formand/ungdomsformand, kasserer og sekrætær samt det antal bestyrelsesmedlemmer, foreningen har behov for. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling af afdelingens stemmeberettigede medlemmer, jf. § 8.
Formand og kasserer skal være myndige, da de i fællesskab har tegningsret for foreningen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år, hvor halvdelen vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år.
Er der hos den til enhver tid siddende et ønske om, at kassereren findes blandt en kreds udenfor bestyrelsen, grundet fx. kvalifikationer, kan kassereren, efter indstilling fra bestyrelsen, vælges på den ordinære generalforsamling.
Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og de vigrtige begivenheder indenfor afdelingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, mår halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Afgørelse af sager der behandles på mødet træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen leder det sportslige arbejde i foreningen.
Bestyrelsen har ret og pligt til at administrere efter det godkendte budget.
Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, foreningen har behov for. Udvalgene vælges normalt for 1 år.
Bestyrelsen er, når særlige forhold taler herfor berettiget til at meddele medlemmer hel eller delvis kontingentfrihed.
Bestyrelsen skal som minimum bestå af 3 personer.

§ 6
Regnskab og kontingent:
I afdelingens kasse indgår kontingenter fra foreningens medlemmer samt evt. kommunale tilskud. Kontingenter fastsættes af bestyrelsen. Foreningen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, og regnskabet forsynes med revisorpåtegning af de jf. § 7 valgte revisorer. Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 7
Revision:
Til at varetage revision af regnskaberne vælges på den ordinære generalforsamling en revisor, der gennemgår og reviderer foreningens regnskab.
Revisoren vælges for en periode af 2 år.
Der kan vælges en revisorsuppleant. Suppleanten vælges for 1 år.

§ 8
Generalforsamling og afstemning:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse til foreningens medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemsantal, dog undtaget de i § 11 nævnte tilfælde.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
Stemmeret kan kun udøves ved perosnlig fremmøde. En forældre pr. aktivt medlem har stemmeret og når barnet/medlemmet fylder 15 år har denne også stemmeret.
Stemmeret bortfalder i tilfælde af kontingentrestance og hvis medlemmet har været medlem af foreningen mindre end 1 måned før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemningsmetoderne.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ytrer ønske herom.
Den ordinære generalforamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:
1. valg af dirigent
2. valg af protokolfører (kan varetages af afdelingens sekretær)
3. formandens beretning.
4. plan for det kommende år.
5. forelæggelse af regnskab.
6. budget for det kommende år.
7. indkomne forslag.
8. valg af bestyrelse jf. § 5.
9. valg af revisor jf. § 7.
10. evt.

§9
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med en uges varsel og skal indkaldes, når 30 stemmeberettigede medlemmer eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen – ledsaget af motiveret dagsorden – er modtaget af formanden.

§ 10
Lovændringer:
Ændring af foreningens vedtægter kan, såfremt de er opført på indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, ændres på den ordinære generalforsmaling. Godkendelse af vedtægtsændringer, kræver at mindst 3/4 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer af foreningen er for vedtægtsændringen.

§ 11
Forningens opløsning:
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til den beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og til forslaget vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en belutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, dog uden hensyn til de mødte stemmeberetttigede antal.

Et evt. overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde idrætsformål i Søhus-området.